FANDOM


Klein

Illust Klein 01 Property Paper icon   Battle-type Area icon  
Title Archmage
Recruitment Moon Island
Terrain Advantage Lava Icon     Co-op Bonus Icon Ian 05 Icon Jack 05 Icon Bearman 05
Hero Roster