FANDOM


Raskreia

Illust Raskreia 01 Property Scissors icon   Battle-type Area icon  
Title Lord
Recruitment Noblesse Event Shop
Terrain Advantage Grass Icon     Co-op Bonus Icon Seira 05 Icon Frankenstein 05 Icon Nox 05
Hero Roster